ما اعضای آکادمی نرم‌افزار، با تشخیص اهمیت اثربخشی فناوری‌ نرم‌افزار بر کیفیت زندگی در پهنه‌ی جهان، ضمن اعلام پایبندی به کدهای اخلاقی مهندسین نرم‌افزار و پذیرش تعهد شخصی به حرفه‌مان و اجتماعی که به آن خدمت می‌کنیم، بدینوسیله خود را به بالاترین رفتار اخلاقی و حرفه‌ای متعهد می‌دانیم و موافقت می‌نماییم که:

  1. تصمیمات مهندسی ما بر پایه‌ی ایمنی، سلامت و نفع عمومی بوده و سریعاْ مواردی را که ممکن است باعث به‌خطر افتادن منافع عمومی یا محیطزیست شود، فاش نماییم.

  2. از تضاد منافع حقیقی یا متصور تا جاییکه امکان دارد اجتناب کرده و در صورت وجود، آنها را برای طرفهای ذینفع فاش نماییم.

  3. در برآوردها و طرح ادعاها با توجه به اطلاعات در دسترس، صادق و واقع‌بین باشیم.

  4. هرگونه رشوه را در همه‌ی اشکال آن رد نماییم.

  5. درک خود را نسبت به فناوری، کاربرد مناسب از آن و ظرفیت‌های تبعی آن افزایش دهیم.

  6. صلاحیت فنی خود را حفظ کرده و توسعه دهیم و انجام وظایف فنی برای دیگران را تنها در صورتی که از طریق آموزش و یا تجربه صلاحیت لازم را کسب کرده باشیم، یا پس از اعلام محدودیت‌های مربوطه، قبول نماییم.

  7. انتقاد درست از کارهای فنی را در دستور کار قرار داده و پذیرای انتقاد و قبول آن باشیم. به اشتباهات اعتراف کرده و آنها را اصلاح نماییم و به‌صورت مناسب سهم کمک‌دهندگان را ارج گذاریم.

  8. با همه‌ی افراد بدون درنظرگرفتن نژاد، مذهب، جنسیت، معلولیت، سن و یا ملیت آنها، رفتاری منصفانه داشته باشیم.

  9. از وارد کردن لطمه به دیگران، اموال، اشتهار یا اشتغالشان از طریق ادعاهای نادرست و یا کینه‌جویانه اجتناب ورزیم.

  10. به همکاران‌مان در توسعه‌ی حرفه‌ای‌شان کمک کرده و پشتیبان آن‌ها در پیروی از این مقررات اخلاقی باشیم.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?