عناوین خدمات آکادمی نرم‌افزار به شرکت‌های تولید سیستم‌های مبتنی بر نرم‌افزار و یا بخش‌های طراحی و تولید سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار در سازمان‌ها، در خصوص بهبود فرایند، انتقال دانش فنی و تجارب موفق، عبارتست از:

  • سفارشی‌سازی و نهادینه‌سازی (پیاده‌سازی و استقرار) فرایند طراحی و تولید سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار؛

  • سازماندهی تیم‌های پروژه در فازهای مختلف فرایند؛

  • مدیریت پروژه مبتنی بر رویکرد تکرارشونده و چابک؛

  • مدیریت نیازمندی‌های سیستم‌های مبتنی بر نرم‌افزار با به‌کارگیری رویکرد مدل‌سازی سناریوهای رفتاری سیستم از منظر کاربران نهایی آن؛

  • انتقال دانش و تجربیات در خصوص به‌کارگیری تجارب موفق در بهبود فرایند طراحی و تولید سیستم‌ها و خدمات مبتنی بر نرم‌افزار؛

  • ارزیابی سطح بلوغ فرایندها بر اساس مدل یکپارچه‌ی بلوغ توانمندی‌ها (CMMI)؛

بهبود فرایند، انتقال دانش فنی و تجارب موفق

بهبودِ فرایند یکی از کارکردهای حیاتی سازمان است که عموماً شامل مهندسی، ارزیابی، تعریف، اجرای پایلوت، و پیاده‌سازی (استقرار) مجموعه‌ای از فرایندها به منظور ایجاد اثری مثبت در کسب‌وکار است. یک (برنامه‌ی) بهبودِ فرایند، عموماً دربرگیرنده‌ی یک تغییر پیچیده‌ی سازمانی است که به منظور تحقق اهداف، به سیستم‌های فرهنگی، سیاسی، و کاری مؤثری نیاز دارد. در آکادمی نرم‌افزار ما رویکردهای موفق در حوزه‌ی خاص هر سازمان را به‌کار گرفته و بر اساس آن، فرایندها، سازوکارهای سنجش و تحلیل اثرات انتخاب‌ها و اقدامات مربوطه را تعریف می‌کنیم و دانش به‌دست آمده را برای استفاده‌ی مجدد و تکامل در آینده، سازماندهی می‌کنیم. یک پروژه‌ی بهبود فرایند، عموماً دارای قدم‌هایی به صورت زیر است:

  • تعریف و برنامه‌ریزی اقدامات و فعالیتهای بهبود،

  • آماده‌سازی و استقرار زیرساخت‌های لازم،

  • مهندسی و پیاده‌سازی فرایند،

  • هدایت و مشارکت در ارزیابی‌های رسمی و غیررسمی.

تماس با آکادمی

یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم ...

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?