آکادمی نرم‌افزار مجموعه متنوعی از رویدادها را برگزار و هماهنگ کرده یا در برگزاری آن‌ها مشارکت می‌کند.

اجایل دی

AGILE DAY

کُد آپ

CodeUp

فوروم هوش مصنوعی

AI Forum