در آکادمی نرم‌افزار، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها با هم همکاری می‌کنند تا به‌کارگیری رویکردهای نوین مهندسی نرم‌افزار را تسریع کنند. همکاری بین دانشگاه و شرکت‌ها داستان‌هایی از موفقیت مهندسی نرم‌افزار را ایجاد می‌کند که صنعت به آن نیاز دارد.